SOSYAL

Legrand'ın sosyal girişimi, bireyin gelişim grubunun merkezinde yer almasını sağlama esasına dayalıdır. Bir yandan, işveren olarak çalışanlara yönelik yatırım yapılır (sağlık, güvenlik, farklılık, insan kaynaklarının gelişimi vb.) diğer yandan toplumsal kimlik olarak elektrik enerjisine erişim teşvik edilirken otonomi desteği için yenilikçi çözümler geliştirilir.


OTONOMİ DESTEĞİNİN TEŞVİK EDİLMESİ

Ev yaşamını mümkün olan en uzun süre boyunca daha konforlu ve doğal bir hale getirmek için ürün ve sistem yelpazesinin genişletilmesi esas alınmaktadır.


ELEKTRİK ENERJİSİNE ERİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ

Gelişime yardımcı projeler desteklenerek ve acil durum elektrik yardımları sağlanarak, ürün yelpazesi ve özel çözümlerin geliştirilmesine destek verilir, özellikle Sınırsız Elektrisyenler birliği ile ortaklaşa çalışır.


İŞBİRLİKÇİLERE YÖNELİK YATIRIMLAR

Çalışanların, çalışma koşullarına ve işveren sorumluluklarına hassasiyetle önem verilirken, sağlık, güvenlik, farklılık ve uyumun geliştirilmesi gibi alanlarda girişim ve yenilikler sürekli devam ettirilir ve desteklenir.

YÖNETİM

Yönetim şekli ile Legrand en iyi iş uygulamasını benimsemektedir. Faaliyet şekli, tüm aktivitelerde etik ve transparan esasların benimsenmesi uygulanmasına dayalıdır. Sosyal açıdan bakıldığında, hedef tedarikçi ve müşteri gruplarının devamlı geliştirme faaliyetine dâhil edilmesidir.


ETİK TAAHHÜTLERİN GÜNLÜK UYGULANMASI

Temel İlkeler Şartnamesi’ inde resmileştirilen grupların etik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden ibarettir.


TEDARİKÇİLERİN DEVAMLI GELİŞİM SÜRECİNE DÂHİL EDİLMESİ

Tedarikçi ve yüklenicilerin sosyal ve çevre standartlarına uyum sağlama izlenimleri bütünleştirilmektedir.

ÇEVRE

Grubun amacı, evrenin korunmasının tüm kurumsal düzeylerde bütünleştirilmesini amaçlamaktadır. Ürünlerin tasarlanması kadar, lojistik akışlar ve sitelere de önem verilmektedir. En ehemmiyetli nokta; binalardaki enerji verimliliğinin iyileştirilmesi daimi araştırma hedefidir.


ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN TEŞVİK EDİLMESİ

Konutların, ticari ya da endüstriyel binaların enerji verimliliğinin teşvik edilmesini sağlamak için etkili çözümler müşterinin hizmetine sunulmaktadır.


YÜKSEK ÇEVRE PERFORMANSLI ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Ürünlerin tasarım aşamasından itibaren çevre göz önünde bulundurulur ve eco-design ve PEP’in hazırlanmasından (ürünün ekolojik profili) bileşiklerin idaresine kadar 7 alana dikkat edilir.


GRUP FAALİYETLERİNE BAĞLI ÇEVRESEL ETKİLERİN SINIRLANDIRILMASI

Çevre yönetim sisteminin etkinleştirilmesi (ISO 14001) aracılığı ile sitelerin çevresel verimliliği (atıkların kontrolü, su, enerji vb. tüketiminin azaltılması) ve lojistik akışının (atmosfer emisyonlarının kontrolü) devamlı olarak iyileştirilmesi desteklenir.

TASARIM FELSEFESİ

Tasarım aşamasından itibaren çevreye karşı hassasiyet

LCA uygulaması (LIfe Cycle Assesment), Bticino’ nun çevre politikasını gerçekleştirmek için değerlendirmeye aldığı, bir ürüne ilişkin çevresel etkilerin ölçüldüğü nesnel bir analizdir. Bu yaklaşım, Bticino’nun ROHS yönetmeliklerine uyum sağlayarak, ürünlerinde mevcut pek zararlı bileşeni tamamen ya da kısmi olarak elemesine yardımcı olmuştur. Bticino aynı zamanda, RAEE yönetmeliklerine uyumlu olma konusunda harcadığı çaba doğrultusunda, elektrikli ve elektronik donanımların bertaraf edilmesine katkıda bulunmak amacı ile hem daha kolay yok edilebilir ya da geri dönüştürülebilir ürünler tasarlamakta, hem de ömrünü tamamlamış malzemelerin bertaraf edilmesi için Ecolight Konsorsiyumu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

RAEE

RAEE Avrupa Yönetmeliği (2002/96/CE)
Elektrikli ve Elektronik Aparat Atıkları

Yönetmeliğin amacı nedir?
RAEE yönetmeliği, ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik donanımlardan kaynaklanan atıkların hacminin azaltılmasını ve aynı zamanda ROHS yönetmeliğinde yasaklanmış tehlikeli bileşiklerin çevre tarafından emilimini düşürmeyi amaçlamaktadır.

Bu yönetmelik doğrultusunda, bazı elektrikli ve elektronik aparatlar, kullanım sürelerini tamamladığında doğrudan çöplüğe atılamaz. Bu tür atıklar ayrıştırılmış olarak toplanmalarını öngören bir kontrol sistemi ile yönetilerek, bu sayede özel kullanımlar, yeniden kullanım ya da diğer geri kazanım yöntemleri vasıtası ile bitmiş ürün, komponent ve materyallerin de üretiminde yer almaları sağlanır.

Bu bağlamda 2002/96/CE yönetmeliği, firmaların, aparatları daha kolay bertaraf edilebilir ve geri dönüştürülebilir kılan ürünler tasarlama birimlerindeki değişiklikleri desteklemektedir.

RAEE direktiflerine göre ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik donanımların toplanması ve işlenmesine yönelik finansmanı karşılamakla yükümlüdür.

Yönetmelik Metni (2002/96/CE)
2002/96/CE yönetmeliğinin 9. Maddesindeki değişikliğin, 2003/108/CE sayılı karar esası
Uygulamadaki İtalyan Kararnamesi (151/05 Sayılı Yasa Kanunu)

BTicino tarafından yürütülen çalışmalar
Ürünlerimizden yalnızca bazıları RAEE yönetmeliği kategorileri kapsamındadır:

- Aydınlatma aparatları: Acil durum lambaları, ofis ve hizmet sektörlerinde aydınlatma sistemlerinin soket kutuları, uyarı araçları bu grubun dışındadır.
- Floresan ve boşaltmalı lambalar
- Telefonlar
- Plug in melodi radyoları
- Bazı TVCC sistemi ekranları
- Plug in saat programlayıcıları
- Mainframe ve routerler
- Araçlar
- Stand alone tipi gaz detektörleri

BTicino S.p.A., RAEE yönetmeliğinin uygulanması doğrultusunda pazarda emisyonu kontrol eden markaların elektrikli ve elektronik aparatlarının pazarlanmasına yönelik prosedürleri etkinleştirmiştir. Bu bağlamda:

- Çarpı işaretli bidon sembolünün yerleştirilmesi ve RAEE yönetmeliğine tabii ürünlerde özel talimatlar belgesinin yer alması,
- Kullanma süresini tamamlayan materyallerin tekrar kazanılması ve bertaraf edilmesi faaliyetlerinde Ecolight Konsorsuyumu ile işbirliği,
- Bertaraf etme maliyetinin, elektrikli ve elektronik aparatların satış fiyatına dâhil edilmesi (görünmeyen RAEE eko-katkısı)
- RAEE yönetmeliği konusu Bticino ürünlerinin bildirilmesi için Metel (ECOFEEMETEL) listesine uyum,
- Ulusal Elektrikli ve Elektronik Aparat Üreticileri Tüzüğüne kayıt IT08020000000346 numara ile kayıt.

RAEE’ ye tabi Legrand ve Bticino ürünlerinin listesi
Firmanın RAEE yönetmeliğine uyum hususunda bilgi beyanı

ROHS

ROHS yönetmeliği (2002/95/CE)
Tehlikeli bileşiklerin kullanımının sınırlandırılması

Yönetmeliğin amacı nedir?
ROHS yönetmeliği, Avrupa’ da pazarlanan Elektrikli ve Elektronik Aparatların (AEE) bazı kategorilerinden kurşun, merkür, kadmiyum, altı değerlikle krom, polibromlu bifeniller (PBB) ve polibromin difenil eterler (PBDE) gibi bilinen yangın geciktiricilerin elenmesi ile ilgilidir.

1 Temmuz 2006’dan itibaren, yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte AEE pazarına belirtilen ürün gruplarına dâhil ve söz konusu bileşikleri içeren ürünlerin girmesi mümkün değildir. Satıcı, bu ürünleri yalnızca kendisine 1Temmuz 2006 tarihinden önce gönderilmiş olmaları halinde pazarlama imkânına sahiptir.

Yönetmelik Metni (2002/95/CE)
Uygulamadaki İtalyan Kararnamesi (151/05 Sayılı Yasa Kanunu)

BTicino tarafından yürütülen çalışmalar

Ürünlerimizden yalnızca bazıları ROHS yönetmeliği kategorileri kapsamındadır:

- Aydınlatma aparatları: Acil durum lambaları, ofis ve hizmet sektörlerinde aydınlatma sistemlerinin soket kutuları, uyarı araçları bu grubun dışındadır.
- Akkor ve boşaltmalı lambalar
- Telefonlar
- Plug in melodi radyoları
- Bazı TVCC sistemi donanımları (ekranlar)
- Mainframe ve routerler
- Araçlar

25/07/05 tarihli ve 151 no’ lu Yasa Tasarısı uyarınca, 1 Temmuz 2006 tahinden itibaren, yönetmeliğin uygulama alanına tabi ürünlerimiz, ROHS birleşik yönetmeliğine uygun olarak, yasaklanmış bileşiklerin konsantrasyon sınırları dâhilinde satılmakta/nakliye edilmekte/transfer edilmektedir.

Şirketin ROHS yönetmeliğinin uygulanması hususundaki bilgi beyanı kapsamındaki Bticino ve Legrand ürünlerinin listesi
Şirketin ROHS yönetmeliğinin uygulanması hususundaki bilgi beyanı.

Yasal yükümlülük haricindeki sorumluluklar

Belirli bir yasal yükümlülük bulunmamasına rağmen, Bticino, ROHS yönetmeliğine tabii yasaklanmış maddelerin 2002/95/CE yönetmelik ekinde öngörülen istisnalar doğrultusunda, tüm ürünlerinden yok edilmesi hususundaki girişimlerini devam ettirmektedir.

Şirketimizde mevcut tarihi, çevreye karşı ve iş güvenliğine ilişkin hassasiyet köklü bir anlayıştır. Söz konusu hassasiyet, tehlikeli maddelere ilişkin sınırlandırıcı uygulamaların yürürlüğe girmesinden önce, şirketimizin bu maddeleri kullanımdan kaldırma girişiminde bulunmasını sağlamıştır. Bu bağlamda, Bticino’nun, elektrik anahtarlarında, kadmiyum oksit kullanımını bu husustaki sınırlandırma yürürlüğe girmeden önce kaldırmış olması unutulmamalıdır. Bunun dışında altı değerlikte kromun alternatif bir madde ile değiştirilmesi hususundaki yasal girişimleri, 1999’da iç galvanik işlemlerin kaldırılması, su bazlı verniklerin kullanılması ve ağır metaller içeren verniklerin kullanımını tamamen terkedilmesi gibi önemli girişimlerde göz ardı edilmemelidir.

Ürünlerimizin geliştirme aşamasında kullanılan halojen alev geciktiricilerin tüketimi bu bileşiklerin ürünlerin güvenliği açısından zorunlu olduğu durumlarda kullanılması ile sınırlandırılmış olup bu kullanımın devam ettirilmesinin nedeni pazarda aynı güvenlik derecesini sağlayan diğer alternatif ürünlerin bulunmamasından kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki konulardan birini mi arıyorsunuz?

Akıllı Ev Çözümleri

Katalog / Broşür

Nereden Satın Alabilirim?

Online Eğitim